Titeln på avhandlingen

Titeln på hela avhandlingen ska ge en korrekt beskrivning av vad just din avhandling handlar om. För vetenskapliga texter kan det vara relevant att dels förse läsaren med korrekt information om innehållet, dels marknadsföra avhandlingen. Då kan en kombination av en övergripande, kort och slagkraftig huvudtitel och en längre beskrivande, informativ och avgränsande undertitel som utvecklar eller exemplifierar ditt innehåll, fungera bra.

En lyckad titel väcker intresse men ska inte likna en journalistisk sensationsrubrik och ska inte kräva förkunskaper av läsaren, samma princip gäller för kapitelrubriker.

Utmaningar med ledarskap
– en fallstudie av personalstyrning under distansarbete

👍

Klagande kunder
– en studie om kundbelåtenhet inom detaljhandeln

👍

Utgående från titeln ska läsaren få en bild av vad just din avhandling handlar om, utan att har förhandskunskaper om branschspecifika begrepp som skulle behöva en förklaring. I titeln har du inte heller plats att ge förklaringar till eller reda ut förkortningar, det gör du inne i texten. Kom också ihåg att du skriver din avhandling på svenska och för en svenskspråkig läsare. Det finns därför inga skäl att inte använda svenska ord i titeln.

I titeln ska du undvika:

  • Syftesformuleringar eller forskningsfrågor
  • Förkortningar
  • Främmande ord eller begrepp
  • Bestämd form

Du behöver inte heller använda alla nyckelord från avhandlingen i din titel, beskriv hellre fenomenet.

EXEMPEL

Personalstrategier – Ska företaget använda extern eller intern rekrytering?

Inverkar pandemin på börsnoterade företag?

👎 Undvik titlar formulerade som frågor

Frågor (retoriska eller direkta) i titeln behöver ett explicit svar vilket i regel inte passar in i en vetenskaplig text. Problemställningen och forskningsfrågan hör hemma i brödtexten.

HR-perspektiv på företag som sysslar med CSR och SRI-strategier

CSR och HRM, en studie om vd:ars perspektiv i ett AI-drivet samhälle

👎 Undvik förkortningar

I titeln har du inte plats att ge förklaringar till eller reda ut förkortningar, det gör du inne i texten. Utgående från titeln ska läsaren få en bild av vad just din avhandling handlar om, utan att har förhandskunskaper om branschspecifika begrepp som skulle behöva öppnas upp.

Betydelse av onboarding för rekrytering av verkställande direktör

Earnings quality och earnings management i företag

👎 Undvik främmande språk i titeln

Kom ihåg att du skriver din avhandling på svenska och för en svenskspråkig läsare. Det finns därför inga skäl att inte använda svenska ord i titeln.

Sambandet mellan distansjobb och företagets resultat

Betydelsen av resultatmanipulation

👎 Undvik bestämd form i titeln

Om du inte vill avslöja ditt resultat på titelsidan ska du undvika bestämd form i titeln. Tanken med din avhandling är att läsaren ska läsa igenom den för att få veta om det finns ett samband mellan det du undersöker.