Innehållsförteckningen

Innehållsförteckningen är det första en läsare kommer i kontakt med efter att hen bekantat sig med titeln på din avhandling och eventuellt läst ditt sammandrag. Innehållsförteckningen ska vara typisk för just din avhandling och fungera som karta för läsaren. Utgående från dina rubriker i innehållsförteckningen ska läsaren få reda på vad de olika kapitlen handlar om. Därför är det viktigt att du noga funderar på rubrikformuleringarna och strukturen i förteckningen.

I magisteravhandlingen placeras innehållsförteckningen efter sammandraget, i kandidatavhandlingen efter titelbladet. I innehållsförteckningen anges kapitelnummer, kapitelrubriker och underrubriker med sidhänvisningar. Följ normen i Svenska skrivregler och skriv till exempel inte ut punkt efter kapitelnummer på svenska.

Utgående från din innehållsförteckning ska din läsare få reda på:

  • hur du strukturerat din text
  • hierarkin mellan olika kapitel och balansen mellan olika helheter
  • vad kapitlen innefattar

Rubriksättningen är av stor betydelse för att läsaren utgående från din innehållsförteckning ska veta vad texten i de olika avsnitten handlar om.