Sammandraget

Magisteravhandlingen innehåller ett sammandrag, eller ett abstract. Sammandraget placeras efter titelbladet och före innehållsförteckningen. I sammandraget återges en kortfattad sammanfattning av avhandlingen, dess syfte, metod, material, resultat och slutsatser samt (svenskspråkiga) nyckelord. Ett lämpligt antal nyckelord är 6–8. Längden på sammandraget är cirka en sida.

Sammandraget fungerar som en baksidestext på en bok. Läsaren ska kort och gott få reda på det mest väsentliga och relevanta i din avhandling utan att behöva läsa hela studien. Var noga med att formuleringarna är desamma i sammandraget som i avhandlingen.