Figurer och tabeller

När din text börjar bli för rörig, gör en tabell. När din tabell blir rörig, gör en figur. När din tabell eller figur tar för mycket plats, gör den till en bilaga.

Figurer är stapeldiagram, pajdiagram, foton, illustrationer, bilder, kartor, inprickade värden i koordinatsystem.

Tabeller innehåller siffror och bokstäver.

Tabeller och figurer numreras för sig i löpande ordning
Tabell 1
Tabell 2
Figur 1
Figur 2
och förses med ordningsnummer även om texten innehåller endast en enda tabell. Notera att numreringen inte är kopplad till till det kapitel där tabellen eller figuren ingår.

Om du har tre eller flera tabeller eller figurer i din avhandling kan du göra en förteckning över dem. Dessa förteckningar kommer direkt efter innehållsförteckningen. Notera att tabellerna och figurerna listas i separata förteckningar.

En egen illustration eller en som är tagen ur en källa

Formulera en kort, informativ rubrik till din tabell/figur. Rubriken placeras ovanför, källan under tabellen/figuren. Rubriken ska vara din egen och på svenska. Om du vill använda en tabell/figur som är hämtad från en källa, använd inte rubriken från källan utan endast illustrationen. Kom i så fall ihåg att ange den exakta referensen och från vilken sida i källan illustrationen är hämtad. Källan anges i samma förteckning som alla andra källor som används i avhandlingen. Om du gör en egen tabell/figur anges inte någon källa och om du översätter eller modifierar en illustration bör du göra.

En illustration är ett komplement

Figurer och tabeller är komplement till texten och ska inte stå för sig själva utan behöver alltid kommenteras. Tänk tillgänglighet och förklara illustrationen så att en läsare som inte kan se den förstår hur den är uppbyggd, varför den finns med och vad den innehåller. Undvik att avsluta eller inleda ett kapitel med en figur eller tabell utan rama in den med beskrivande text.

Presentera figuren/tabellen i brödtexten, helst i stycket ovanför. En närmare förklaring eller din tolkning kan komma i brödtexten under figuren. Placera figuren/tabellen så nära den förklarande brödtexten som möjligt.

Olika sätt att tala om/hänvisa till figuren/tabellen i texten:

Som det framgår av figur 1 …

Figur 1 visar hur …

Detta illustreras i tabell 1 nedan.

… (se tabell 1).

Tabeller och figurer på andra språk än svenska

Hantera din tabell/figur som du tagit ur en källa som vilken annan referens som helst och hänvisa till källan. Om du använder en tabell/figur som sådan ska du hantera den som ett citat, om du översätter eller modifierar tabellen/figuren ska du hantera den som ett referat och markera att du gjort ändringar i den.

Du har utmaningar oavsett om du väljer att använda den ursprungliga illustrationen eller översätta den till svenska. Om du väljer att använda en tabell/figur som sådan och inte översätta den kan inslaget uppfattas som slarvigt och slött och läsaren kan undra om du inte orkat eller haft tid att skriva om illustrationen till svenska. En tabell/figur på ett annat språk än svenska innhåller oundvikligen en terminologi som skiljer sig från den du använder i din svenska text, vilket gör att du måste förklara, definiera och motivera varför du använder olika begreppsapparater och varför du valt att inte översätta tabellen/figuren. Det kan handla om tekniska och layoutmässiga hinder för att översätta, men det är inte en direkt ursäkt att låta bli.

Om du däremot väljer att översätta en tabell/figur som du tagit ur en extern källa finns det en risk för att du behöver översätta eller konstruera nya begrepp, för att inte tala om att skapa en ny illustration rent tekniskt.