Rubriksättning

Tidigare har ingen berättat för mig hur man ska tänka just kring rubriksättning och vad som är acceptabelt, det framgår inte i någon information om avhandling eller dylikt.

Magisterstuderande

Innehållsförteckningen är det första in läsare kommer i kontakt med och fungerar som en slags innehållsdeklaration. De rubriker som används i förteckningen ska beskriva vad texten i de olika kapitlen handlar om, i just din avhandling.

Rubrikerna fungerar som etiketter för både helheter och enskilda avsnitt i texten och bidrar till en klar och redig struktur i avhandlingen. En avhandling består av huvudrubriker och mellanrubriker och ska anpassas till din avhandling, inte sättas in om de inte fyller en funktion för ditt ämne. Kom ihåg att ditt innehåll går hand i hand med upplägget och att det ibland kan finnas skäl till avvikelser från en färdig mall.

Principen för rubriksättning är den samma som för hur titeln för hela avhandlingen utformas. Rubriken ska vara självständig och beskrivande för innehållet i just dina kapitel.

Ibland är kapitelrubrikerna väldigt kortfattade, t.ex. Inledning, Syfte, Teori, Material och metod, Analys, Diskussion, Slutsats. En kapitelrubrik ska täcka allt som kapitlet handlar om och behöver inte bestå av enskilda nyckelord, en kort rubrik på ett enda ord inte alltid är tillräckligt beskrivande. Beskriv innehållet i kapitlet tillräckligt tydligt så att läsaren utgående från innehållsförteckningen får en insyn i vad texten i de olika kapitlen handlar om.

1 Introduktion till studien
1.1 Bakgrund och problemområde

1.2 Avgränsningar i studien
1.3 Syfte och forskningsfråga

1.4 Upplägg


Var försiktig med följande typer av rubrikformuleringar

Direkta och indirekta frågor

Frågeställningar hör inte hemma i vetenskapliga rubriker. Det finns ingen plats i texten där du kan svara ja/nej/därför på din fråga. I vetenskapliga texter diskuterar du och reder ut svaret på din forskningsfråga i avsnittet för ditt resultat. Skriv din forskningsfråga eller frågeställning inne i avhandlingen och relatera den till ditt problemområde och din syftesformulering.

3.3 Kan personalledningen gynnas av distansarbete?
3.4 Varför hanterar aktieanalytiker rekommendationer?

Undvik frågor i rubriker.

3.3 Personalledning och distansarbete
3.4 Aktieanalytikers hantering av rekommendationer

Hellre så här
Välj unika rubriker

Undvik upprepning av exakt likadana rubriker för olika kapitel. Rubrikerna ska särskilja kapitlen från varandra och läsaren ska utgående från innehållsförteckningen och genom rubrikerna få reda på vad kapiteln handlar om. Din innehållsförteckning ska också rubrikmässigt skilja sig från övriga avhandlingar eftersom dina rubriker återspeglar din text.

4 Distansarbete
4.1 Fördelar
4.2 Nackdelar
4.3 Sammanfattning
5 Öppna kontor
5.1 Fördelar
5.2 Nackdelar
5.3 Sammanfattning

Undvik upprepning av samma rubrik
Formulera hellre tillräckligt beskrivande rubriker för de specifika kapitlen:

4 Distansarbete ur ett arbetstagarperspektiv
4.1 Fördelar med distansarbete
4.2 Nackdelar med distansarbete
4.3 Sammanfattning av distansarbete ur ett arbetstagarperspektiv
5 Öppna kontorslandskap som arbetsmiljö
5.1 Fördelar med öppna kontorslandskap
5.2 Nackdelar med öppna kontorslandskap
5.3 Sammanfattning av arbetsmiljö i öppna kontorslandskap

Undvik förkortningar i rubriker

Det är knepigt med förkortningar i rubriken, du hinner inte öppna upp dem och kan inte utgå från att läsaren känner till alla förkortningar eller förstår vad de står för i relation till din text. Du behöver inte heller alltid utgå från ett specifikt nyckelord i rubriken, fokusera på att beskriva vad texten i kapitlet handlar om.

3 HRM
3.1 HRM och HR
3.2 HR och GRI
4 CSR
4.1 ESG
4.2 CSV

Undvik förkortningar i rubriker
Formulera hellre tillräckligt beskrivande rubriker för de specifika kapitlen:

3 Personalledning inom fallföretaget
3.1 Olika typer av personalledning
3.2 Hållbarhetsredovisning i relation till personalledning
4 Hållbarhetstänk och företagaransvar
4.1 Ekonomiskt ansvarstagande
4.2 Socialt ansvarstagande

Skriv hellre en beskrivande rubrik och ta tag i eventuella förkortningar inne i texten.
Använd prepositioner

I svenskan rekommenderar vi att du undviker genitiv-s och hellre använder en prepositionsfras. Det kräver ibland lite längre formuleringar och att du korvar om i ordföljden, men det ger ett mera svenskspråkigt intryck om formuleringarna är språkriktigt korrekta.


Resultatmanipuleringens funktion för framgångrika företag

unvidk genitiv-s

Funktionen av resultatmanipulering för framgångsrika företag

Använd prepositioner i svenskan.
Undvik bestämd form

Språkligt ska rubrikerna gärna vara korta och informativa. Undvik formord såsom en, ett, den, det och rubrikformuleringar i bestämd form. Om du använder bestämd form avslöjar du ett ställningstagande ett resultat redan i rubriken. Håll i stället ämnet öppet och låt läsaren läsa igenom din text innan hen får reda på hur det verkligen står till.

Sambandet mellan framgång och prestation i finländska styrelser

I den här rubriken berättar du för din läsare att det finns ett samband. Låt hellre läsaren läsa hela din avhandling för att ta reda på om det verkligen finns ett samband.

Vindkraft som energikälla
Vindkraften som en energikälla

Fomulera rubriker i obestämd form
Referenser hör hemma i brödtexten

Undvik också rubriker som innehåller en källhänvisning eller som helt bygger på informationen gällande en specifik källa. Dels berättar en sådan rubrik inget om innehållet i kapitlet, dels tyder rubrikssättningen på ett mekaniskt refererande av t.ex. tidigare forskning där en källa behandlas åt gången. Ett mer vetenskapligt sätt att strukturera innehållet och formulera rubriker är att gruppera innehållet tematiskt och välja rubriker som beskriver temat som behandlas i respektive kapitel.

2.1 Kotter (2012)
2.2 Hayden & Hayden (2020)
2.3 Fama, E. (1970). Capital Markets. A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, vol. 25, no.2, pp. 383-417.

Undvik källhänvisningar i och som rubriker.

Hellre så här:

2 Tidigare forskning om resultatmanipulering
2.1 Nationell forskning om resultatmanipulering
2.2 Nordisk forskning om resultatmanipulering
2.3 Internationell forskning om resultatmanipulering

Rubricera din litteraturöversikt tematiskt och presentera studien/studierna inne i kapitlen.

Om du skriver en litteraturöversikt vill du kanske presentera din litteratur i rubrikerna men rent skrivtekniskt är det mer läsarvänligt att formulera rubrikerna beskrivande. Det hindrar dig inte från att i själva kapitlet redogöra för och referera till en viss källa.