Bilagor

Bilagor kan bestå av sådan dokumentation av arbete och information som är för detaljerad för att lämnas i huvudtexten men som ändå behövs för att redovisningen skall bli fullständig, t.ex. intervjufrågor eller enkäter, i vissa fall forskningslov eller källmaterial.

En bilaga kan också innehålla till exempel en tabell som tar för mycket plats i brödtexten.

Bilagorna numreras och placeras allra sist, efter litteraturförteckningen. Hänvisa till varje bilaga inne i huvudtexten. Bilagorna nämns alltid i innehållsförteckningen enligt exemplet nedan, även då du har endast en bilaga.

BILAGOR

Bilaga 1 Frågeplan……………………………………………………………………..61

Bilaga 2 Utdrag ur transkriberat material………………………………..62

Förse varje bilaga med en rubrik på samma sätt som du förser figurer och tabeller med rubriker.