Citat

Du kan citera en källa om du upplever att någon annan formulerat sig väldigt väl och att du inte kan formulera dig bättre själv, eller om det finns en risk att betydelsen ändras vid omskrivning. Vi rekommenderar att du refererar hellre än citerar, det gör texten och dialogen med källan smidigare och din egen röst som skribent kommer bättre fram.

OBS! Vid begreppsdefinitioner har citat en viktigt funktion. Det är ofta avgörande hur forskare språkligt formulerat sina definitioner och dessa går därför inte att referera fritt. Detsamma gäller lagtexter, de är bäst att citera.

I brödtexten

Korta direkta citat vävs in i texten medan längre citat utformas som blockcitat. 

Korta citat

Korta citat på ett par tre meningar omges av citattecken. Citattecknen är viktiga för att visa läsaren att det du återger är oredigerat och samtidigt för att visa plagiatdetektionsprogram att det inte handlar om formuleringar som plagierats. Markera inte citatet på annat sätt, t.ex. med kursiv stil, det räcker med citattecken.

Blockcitat

Blockcitat som är en långre direkt återgivelse omges inte av citattecken utan markeras med mindre typsnitt och bredare marginaler. En del plagiatdetektionsprogram har svårt att upptäcka blockcitat och det finns därför en riskt att programmet tolkar blockcitatet som plagiat.

Citat ur eget material

Då du vill lyfta fram exempel ur ditt material går det oftast bra att använda samma citatteknik som då du citerar externa källor. I vissa fall fungerar det bra att väva in exemplen i brödtexten, i andra fall blir det tydligare om du presenterar dem i form av blockcitat. I de här fallen kanske dina exempel inte är så långa att de fyller kriterierna för ett blockcitat, men med tanke på läsarvänlighet kan det fungera bra att du lyfter fram dem ur brödtexten.


Respondenterna ombads beskriva vad de ansåg om diversitet inom styrelser och nedan presenteras ett utdrag ur intervjuerna: 

”Jag anser det definitivt som en positiv sak att styrelsen är diversifierad, jag anser att tankesättet varierar mellan könen och det hämtar mer omfattande breddgrader till diskussionerna man har vid olika beslut.” [Respondent 3]

"Diversitet är viktigt för styrelsens gruppdynamik för att införa nya tankar och åsikter" [Respondent 8]

Välj antingen citattecken eller blockcitat (utan citattecken) i exemplen, se Svenska skrivregler kapitel 3.

Hänvisningar till citat

En korrekt referens till citatet hänger ihop med forskningsetik. Källhänvisningen placeras i omedelbar anslutning till citatet. Citat ska alltid förses med sidhänvisning, orsaken är att din läsare ska kunna hitta det exakta stället i källan och vid behov kunna kontrollera att citatet är exakt och korrekt återgivet.

Du får aldrig ändra något i ett citat, även om du upptäcker stavfel eller vill ändra på ordföljden eller lägga till stor/liten bokstav. Däremot är det viktigt att du noterar eventuella skavanker i citatet och visar åt läsaren att du är medveten om dem, att du uppmärksammar läsaren på något viktigt i citatet eller anger var du uteslutit text. Det här gör du genom att infoga en hakparentes med en kommentar, t.ex. [sic!], […], [egen översättning], för att visa var du gått in i citatet.

”[A]tt definiera resultatmanipulation som ett resultat av företagsledningens influenser över periodiseringar och göra [sic!] beslut om […]”

Översättning av citat

Utgå från att läsaren behärskar det språk du primärt skriver på, men förutsätt inte att läsaren kan eventuella andra språk. Om du översätter ett citat från ett annat språk måste det framgå att det är frågan om en översättning, t.ex. genom att du i en hakparentes berättar att det är du som översatt citatet [egen översättning]. Observera att det finns risker med att betydelsen förskjuts vid översättningar och överväg att i stället återberätta innehållet i citatet med egna ord. Du ska ha väldigt starka skäl att översätta ett citat men eftersom du samtidigt heller inte kan förutsätta att din läsare behärskar just det språk du citerar på, vilket betyder att du behöver kommentera citatet i text om du inte översätter det.

Se också Svenska Skrivregler och Hankens referensguide