Metatext

Räkna med att din läsare inte alltid läser din avhandling kronologiskt från början till slut utan att hen ibland läser ett separat kapitel. Läsaren ska då ha ett hum om var i texten hen finns, vad som tagits upp tidigare och vad som kommer att tas upp senare.

Med hjälp av metatext (eller läsaranvisningar) hjälper du läsaren att orientera sig i din text och visa hur olika kapitel förhåller sig i relation till varandra. Samtidigt får din text en klar struktur och helhetsintrycket blir genomtänkt.

I detta kapitel presenteras undersökningens teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en genomgång av tidigare forskning i [...] och i avsnitt 2.2 behandlas teorin om [...]. Kapitlet avslutas med [...]. 

Tänk på att formulera metatexten så att den är informativ. I synnerhet om dina rubriker kan uppfattas på olika sätt är det bra att i metatexten ange ur vilken synvinkel temat behandlas. Berätta alltså gärna lite mer än det som kan utläsas ur dina rubriker.

Metatext finns på flera ställen i avhandlingen, ofta i början av ett kapitel (dock inte i början av kapitel 1), i synnerhet i början av kapitel som innehåller flera underkapitel/avsnitt, eller i slutet av ett kapitel eller ett underkapitel/avsnitt där du sammanfattar kapitlet och kanske anger vad som behandlas i nästa kapitel.

 1.5 Avhandlingens upplägg
Avhandlingen är indelad i fem kapitel. I kapitel 1 presenteras problemområdet, avhandlingens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar. Kapitel 2 består av en litteraturgenomgång av den teori som  används som grund för avhandlingen och den empiriska  undersökningen. I kapitlet presenteras teorier om [...] I kapitel 5  sammanfattas undersökningen och dess implikationer till fortsatt forkning diskuteras.

I det inledande kapitlet i din avhandling fungerar avsnittet Avhandlingens upplägg som metatext där innehållet i avhandlingens samtliga kapitel presenteras. Denna text är ofta kort (ett stycke) och kan vara utmanande att formulera på ett eget sätt då de flesta avhandlingar har samma delar och struktur. I stället för att försöka vara kreativ i dina språkliga formuleringar kan du tänka på att vara klar, tydlig och informativ.

Skriv både denna text och den metatext som kommer senare i avhandlingen i presens. Notera att det är du som presenterar/redogör för ett innehåll i de olika kapitlen, inte avhandlingen. Undvik således formuleringar som Kapitel 1 presenterar eftersom ett kapitel eller en text i sig inte kan utföra en handling på svenska.

Hänvisningar inom den egna texten

När du hänvisar till de olika kapitlen i din avhandling kan du gärna vara konsekvent så att du alltid skriver kapitelnummer med siffror: I kapitel 1 presenteras … I kapitel 2 redogörs för …

Språkligt kan du välja att skriva metatexten i passiv form eller så att du själv blir synlig i texten:

I detta kapitel presenteras tidigare forskning i …

I detta kapitel presenterar jag tidigare forskning i …

I det första exemplet sätts sakinnehållet i fokus medan det är du som skribent som är i fokus i det andra exemplet (Blomström & Wennerberg 2019). Båda alternativen är gångbara även om passiv form kan vara att föredra. Däremot hör du-tilltal eller formuleringar som sätter fokus på läsaren till lärobokstexter och passar inte in i det vetenskpliga sättet att skriva.

I detta kapitel får du/läsaren ta del av en presentation av tidigare forskning i …